Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

kabliukai
2876 0b88 390

February 19 2017

kabliukai
7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viatulele tulele
kabliukai
kabliukai
kabliukai

February 16 2017

kabliukai
7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viatulele tulele

July 08 2015

kabliukai
7974 241d 390
PRIDE! nowogrodzka
Tags: pride gay warsaw
kabliukai
Reposted fromheima heima viapolyphonicsoul polyphonicsoul
kabliukai
0202 cec6 390
Brugge
Reposted frompeper peper viamuviell muviell
kabliukai
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaperseweracje perseweracje
kabliukai
kabliukai
kabliukai
Reposted bysoftly softly
kabliukai

July 06 2015

kabliukai
Reposted frommuviell muviell
kabliukai
to straszne jak można zmarnować tyle dni czekając na Kogoś 
Reposted bypomidoreknestleeJessicaa
kabliukai

July 04 2015

3390 523c 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawyliczanka wyliczanka
kabliukai
9372 02a9 390
Reposted fromoutline outline viaheroes heroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl